You’re safer with us

W Brigade jesteśmy w pełni świadomi, że bez niezawodnych, wysokiej jakości produktów nie osiągnęlibyśmy obecnej pozycji. Dlatego w kwestii bezpieczeństwa nie idziemy na żadne ustępstwa.

Nowe wyroby wchodzą na rynek dopiero, gdy uzyskamy pewność, że można im zaufać. Zauroczenie nowoczesnymi technologiami może kusić do pójścia na skróty, ale to nie jest sposób, w jaki działa Brigade. Każdy produkt lub technologia musi przejść przez rygorystyczne, wszechstronne testy, zanim zdecydujemy o włączeniu ich do naszej oferty.

Wie sende ich Produkte zurück?

To właśnie dokładność naszego procesu rozwoju i testowania produktów wyróżnia produkty Brigade na tle konkurencji. Niezawodne, spójne produkty oraz kontrolowane procedury rozwoju i produkcji pozwoliły nam zapewnić, że nasze produkty są i pozostają na niezmiennie wysokim poziomie.

Aby odzwierciedlić zaufanie, jakim darzymy nasze produkty, zapewniamy dwu-, trzy-, pięcioletnie gwarancje, a w przypadku niektórych produktów - gwarancje na wymianę.

Gwarancja

1 Year Replacement Warranty

 • ESSENTIAL camera monitor systems
 • ZoneSafe® RFID Tags and ancillaries
 • Dashcams
 • All products aside those specifically listed

2 Year Replacement Warranty

 • AI Cameras
 • Careye® Turn Assist
 • Camera monitor system ancillaries
 • MDR 641 series mobile digital recorders
 • Ultrasonic object detection on-screen display
 • Ultrasonic object detection ancillaries and extras
 • Alarm ancillaries
 • Backchat® Speaking alarms
 • Vehicle intercom
 • QVS Quiet vehicle sounder
 • Zonesafe® Antenna & Control unit

3 Year Replacement Warranty

 • SELECT range camera monitor systems
 • MDR 644 & 508 series mobile digital recorders, IP cameras and accessories
 • Ultrasonic object detection systems
 • Backsense® radar object detection systems & on-screen display

5 Year Replacement Warranty

 • Backeye®360 camera system
 • Backeye®360 AI camera system
 • ELITE range camera monitor systems

Lifetime Replacement Warranty*

 • bbs-tek® White sound® reversing alarms
 • Self-adjusting backalarms

*covers product for the life of vehicle

1-Roczna Gwarancja

 • ESSENTIAL Camera Monitor Systems
 • All products aside those not specifically listed

2-Letnia Gwarancja

 • Kamery AI
 • Camera Monitor System Ancillaries
 • Ultrasonic Object Detection System On-Screen Display
 • Ultrasonic Object Detection System Ancillaries
 • Alarmy Backchat®
 • Intercom samochodowy
 • Alarm Ancillaries

3-Letnia Gwarancja

 • SELECT range of Camera Monitor Systems
 • MDR Mobile Digital Recorders & Accessories
 • Digital Wireless CMS Connection System
 • Backsense® Radar Object Detection Systems
 • Ultrasonic Object Detection Systems

5-Letnia Gwarancja

 • Backeye®360 Camera System
 • Backeye®360 AI Camera System
 • ELITE range of Camera Monitor Systems

Dożywotnia Gwarancja

 • bbs-tek® Back up alarms
 • Self-adjusting bbs-tek® alarms

*covers product for the life of vehicle

1-Roczna Gwarancja

 • ESSENTIAL Camera Monitor Systems
 • MDR hard disk drives (HDD)
 • All products aside those not specifically listed

1 Year Service Warranty

 • Installation and fitting services supplied by Brigade

2-Letnia Gwarancja

 • Kamery AI
 • 641 MDR mobile digital recorders, IP cameras and accessories (excluding hard disk drives (HDD))
 • Camera Monitor System Ancillaries
 • Ultrasonic Object Detection System On-Screen Display
 • Ultrasonic Object Detection System Ancillaries
 • Alarmy Backchat®
 • Intercom samochodowy
 • Alarm Ancillaries
 • QVS Quiet vehicle sounder

3-Letnia Gwarancja

 • SELECT range of Camera Monitor Systems
 • 644 MDR mobile digital recorders, IP cameras, and accessories (excluding hard disk drives (HDD))
 • Digital Wireless CMS Connection System
 • Backsense® Radar Object Detection Systems
 • Ultrasonic object detection systems (including Backscan®, Frontscan®, Sidescan® (including Sidescan Predict and Sidescan Flex), Cornerscan® and StepscanTM)

5-Letnia Gwarancja

 • Backeye®360 Camera System
 • Backeye®360 AI Camera System
 • ELITE range of Camera Monitor Systems

Dożywotnia Gwarancja

 • bbs-tek® White Sound® Back Up Alarms
 • Self-adjusting backalarms

*covers product for the life of vehicle

1 Jaar Garantie

 • Warmtebeeldcamera’s FLIR
 • Camera-/monitor apparatuur
 • Alle producten naast de niet specifiek vermelde producten

2 Jaar Garantie

 • Kamery AI
 • Randapparatuur bij cameramonitorsysteem
 • Display op scherm objectdetectiesysteem met ultrasoontechnologie
 • Randapparatuur bij objectdetectiesysteem met ultrasoontechnologie
 • Voertuigintercom
 • Randapparatuur bij alarm

3 Jaar Garantie

 • SELECT reeks van cameramonitorsystemen.
 • MDR mobiele digitale recorders & accessoires
 • Digitaal draadloos CMS-verbindingssysteem
 • Backsense®-radarobjectdetectiesystemen
 • Ultrasoontechnologie met ultrasoontechnologi

5 Jaar Garantie

 • Backeye®360-camerasysteem
 • Backeye®360 AI-camerasysteem
 • Elite-reeks van cameramonitorsystemen.

Levenslange Garantie*

 • bbs-tek®­achteruitrijdalarmen
 • Zelfregelend bbs-tek®-alarm

*product gedekt zolang het voertuig meegaat

Garantie de 1 an

 • Caméra AI
 • Caméras d’imagerie thermique FLIR
 • Systèmes de caméra-moniteur ESSENTIAL
 • Tous les produits sauf ceux qui sont indiqués spécifiquement

Garantie de 2 ans

 • Produits associés au système de caméra-moniteur
 • Module d’affichage à l’écran de système de détection d’obstacles par ultrasons
 • Produits associés au système de détection d’obstacles par ultrasons
 • Alarmes parlantes Backchat®
 • Interphone de véhicule
 • Produits associés aux alarmes

Garantie de 3 ans

 • Gamme SELECT de systèmes de caméra-moniteur
 • Enregistreurs numériques portables MDR et accessoires
 • Système de raccordement sans fil numérique pour caméra et moniteur
 • Systèmes de détection d’obstacles par radar Backsense®
 • Systèmes de détection d’obstacles par ultrasons

Garantie de 5 ans

 • Système de caméra Backeye®360
 • Système de caméra Backeye®360 AI
 • Gamme ELITE de systèmes de caméra-moniteur

Garantie à vie*

 • Alarmes de recul bbs-tek®
 • Alarmes auto-réglables bbs-tek®

*couvre l’alarme pendant la durée de vie du véhicule

2 Jahre Garantie

 • KI-Kamera
 • Zubehör für Kamera-Monitor-Systeme
 • Bildschirmanzeige für Ultraschall-Abstandswarnsysteme
 • Zubehör für Ultraschall-Abstandswarnsysteme
 • Fahrzeug-Gegensprechanlage
 • Zubehör für Warntonalarme

3 Jahre Garantie

 • Kamera-Monitor-Systeme der Serie SELECT
 • Mobile Digitalrekorder (MDR) und Zubehör
 • Digitales Funkverbindungssystem für Kamera-Monitor-Systeme
 • Backsense® Radar-Abstandswarnsysteme
 • Ultraschall-Abstandswarnsysteme

5 Jahre Garantie

 • Backeye®360-Kamerasystem
 • Backeye®360 KI-Kamerasystem
 • Kamera-Monitor-Systeme der Serie ELITE

Lebenslang Garantie*

 • bbs-tek® Rückfahrwarner
 • Selbstregulierende bbs-tek® Rückfahrwarner

*gilt für die Lebensdauer des Fahrzeugs

1 Anno di Garanzia

 • Termocamere FLIR
 • Sistemi di telecamere e monitor ESSENTIAL
 • Tutti gli altri prodotti, se non altrimenti specificato
 • ZoneSafe® RFID Tag e accessori

2 Anni di Garanzia

 • Accessori per sistemi di telecamere e monitor
 • Modulo di visualizzazione a schermo (On-Screen Display) del sistema di rilevamento ostacoli a ultrasuoni
 • Accessori per sistemi di rilevamento ostacoli a ultrasuoni
 • Allarmi vocali Backchat®
 • Sistema di comunicazione veicolare
 • Accessori per allarmi
 • Telecamere AI
 • Registratori digitali mobili della serie MDR 641
 • QVS Segnalatore acustico di veicoli silenziosi

3 Anni di Garanzia

 • Sistema di telecamere e monitor della gamma SELECT
 • Registratori digitali mobili MDR e accessori
 • Sistema di connessione CMS digitale wireless
 • Sistemi radar per il rilevamento ostacoli Backsense®
 • Sistemi di rilevamento ostacoli a ultrasuoni

5 Anni di Garanzia

 • Sistema di telecamere Backeye®360
 • Sistema di telecamere Backeye®360 AI
 • Sistema di telecamere e monitor della gamma ELITE

Garanzia a Vita*

 • Allarmi di retromarcia bbs-tek®
 • Allarmi bbs-tek® a volume autoregolante.

*copre il prodotto per tutta la vita utile del veicolo

1-roczna gwarancja

 • Kamery termowizyjne FLIR
 • Podstawowe systemy kamer monitoringu
 • Wszystkie pozostałe produkty

2-letnia gwarancja

 • Kamery AI
 • Dedykowane produkty dla systemu kamer monitoringu
 • Wyświetlacz ultradźwiękowego wykrywania przeszkód
 • Dedykowane produkty dla ultradźwiękowego wykrywania przeszkód
 • Systemy ostrzegania Backchat®
 • Interkom pojazdu
 • Dedykowane produkty dla systemów ostrzegania

3-letnia gwarancja

 • Wybrane serie systemów kamer monitoringu
 • Mobilne rejestratory cyfrowe MDR i akcesoria
 • Cyfrowy bezprzewodowy system połączeń CMS
 • Radarowe wykrywanie przeszkód Backsense®
 • Ultradźwiękowe wykrywanie przeszkód

5-letnia gwarancja

 • Systemy kamer Backeye®360
 • Systemy kamer Backeye®360 AI
 • Systemy kamer monitoringu ELITE

Dożywotnia gwarancja*

 • Sygnalizatory cofania bbs-tek®
 • Samoregulujące sygnalizatory ostrzegawcze bbs-tek®

*na cały okres eksploatacji systemu w pojeździe

1 Año de Garantía

 • Cámaras de Imagen Térmica FLIR
 • Sistemas de cámaras con pantalla de la gama Essential
 • Todos los productos aparte de los especificados expresamente

2 Años de Garantía

 • Cámaras con IA
 • Accesorios para los sistemas de cámaras con pantalla
 • Visualización en pantalla para el sistema de detección ultrasónica de objetos
 • Accesorios para el sistema de detección ultrasónica de objetos
 • Alarmas de voz Backchat®
 • Sistema de interfono para vehículos
 • Accesorios para alarmas

3-letnia gwarancja

 • Sistemas de cámaras con pantalla de la gama Select
 • Grabadoras digitales móviles (MDR) y accesorios
 • Sistema digital de conexión inalámbrica para los sistemas de cámaras con pantalla
 • Sistemas de detección de objetos por radar Backsense®
 • Sistemas de detección ultrasónica de objetos

5 Años de Garantía

 • Sistema de cámaras Backeye®360
 • Sistema de cámaras Backeye®360 IA
 • Sistemas de cámaras con pantalla de la gama ELITE

Dożywotnia gwarancja*

 • Alarmas de marcha atrás bbs-tek®
 • Alarmas autorregulables bbs-tek®

*cubre el producto durante la vida útil del vehículo

Warunki Gwarancji

Brigade gwarantuje, że wszystkie towary są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w normalnych warunkach użytkowania, pod warunkiem, że zostały zainstalowane i obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Normalne zużycie jest wykluczone. Datą rozpoczęcia wszystkich gwarancji jest data dostawy do nabywcy, chyba że Brigade uzgodni inaczej na piśmie. Okres obowiązywania gwarancji podano powyżej. Brigade nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do towarów, ich zbywalności, jakości lub przydatności do określonego zastosowania lub celu. W szczególności, ale bez uszczerbku dla ogólnych postanowień warunków sprzedaży, nie ponosi się odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne straty z tytułu jakiejkolwiek gwarancji wyraźnej lub dorozumianej.

Warranty Conditions

Brigade’s liability in respect of the sale and supply of products and/or services, and under any warranties as per our Standard Terms and Conditions of Sale and/or Official Warranty Documentation, are strictly subject to the following conditions.

For the purposes of these warranty conditions, any reference to “you” shall include a customer, purchaser, reseller, installer, end-users or anyone else, who buys, handles, uses or installs our products and/or services.

PLEASE ENSURE THAT YOU READ AND UNDERSTAND THE FOLLOWING:

 1. Our products are supplied as an aid to safety and they DO NOT replace the operator’s and/or driver’s obligation to ensure the safety of the vehicle or machine, the proper and safe operation of the vehicle or machine and nor do they replace your obligations to ensure the safety and suitability of the vehicle or machine.
 2. You are responsible for ensuring that our products are suitable and appropriate for your or any third party’s specific needs and/or that they are compatible with all other systems and components that make up a relevant vehicle or machine.
 3. You are responsible for ensuring that system configurations (reaction times, detection areas etc) meet with your operational and safety requirements.
 4. You are responsible for ensuring that the vehicles or machines into which our products are incorporated are safe, suitable for the purpose and driven or operated responsibly and safely.
 5. All of our products must be fitted by a suitably qualified person.
 6. All of our products must be fitted, maintained, stored, tested and otherwise cared for in accordance with our written instructions.
 7. Our products must only be used for their intended purpose and not for any other purpose.
 8. You must not adapt, modify or disassemble our products without our prior written consent.
 9. You must ensure that the serial numbers, product numbers and any warnings that are attached to the products remain fixed to the relevant product at all times.
 10. You must ensure that all user manuals and other instructions for the safe and proper use of our products are provided to the driver and/or operators of the vehicle or machine.
 11. You are responsible for checking and ensuring that all relevant software updates are downloaded to the products promptly if we make these available to you.
 12. If any of our products become damaged for any reason whatsoever, it must immediately stop being used and/or relied upon. We cannot accept liability for any claims relating to the use of a damaged product.
 13. We use reasonable endeavours to ensure that the products comply with the applicable laws in the countries where we directly distribute the products and the relevant compliance declarations will be displayed on the product packaging and/or included in our product catalogue. It remains your responsibility to ensure that products and services supplied to you comply with all applicable laws and regulations of the countries in which it is to be used and/or installed and/or resold.
 14. Brigade does not have any control over and cannot be responsible for the quality and specifications of third-party products and how or whether they work with or adversely affect our products. As such, we will have no liability for any claim of any kind to the extent that it results from the combination, operation or use of our products with equipment, devices or products not supplied by us, if a claim would not have occurred but for such combination, operation or use.
 15. To the extent that our products are reliant upon third party software, software interfaces, satellite and mobile network coverage, we cannot accept liability for any failures caused by such third-party software or software interfaces or lack of internet, satellite or mobile network coverage.

Full details of Brigade’s Terms and Conditions can be found here.

Warranty Conditions
Brigade’s liability in respect of the sale and supply of products and/or services, and under any warranties as per our Standard Terms and Conditions of Sale and/or official warranty documentation, are strictly subject to the following conditions.

For the purposes of these warranty conditions, any reference to “you” shall include a customer, purchaser, reseller, installer, end-users or anyone else, who buys, handles, uses or installs our products and/or services.

PLEASE ENSURE THAT YOU READ AND UNDERSTAND THE FOLLOWING:

 1. Our products are supplied as an aid to safety and they DO NOT replace the operator’s and/or driver’s obligation to ensure the safety of the vehicle or machine, the proper and safe operation of the vehicle or machine and nor do they replace your obligations to ensure the safety and suitability of the vehicle or machine.
 2. You are responsible for ensuring that our products are suitable and appropriate for your or any third party’s specific needs and/or that they are compatible with all other systems and components that make up a relevant vehicle or machine.
 3. You are responsible for ensuring that system configurations (reaction times, detection areas etc) meet with your operational and safety requirements.
 4. You are responsible for ensuring that the vehicles or machines into which our products are incorporated are safe, suitable for the purpose and driven or operated responsibly and safely.
 5. All of our products must be fitted by a suitably qualified person.
 6. All of our products must be fitted, maintained, stored, tested and otherwise cared for in accordance with our written instructions.
 7. Our products must only be used for their intended purpose and not for any other purpose.
 8. You must not adapt, modify or disassemble our products without our prior written consent.
 9. You must ensure that the serial numbers, product numbers and any warnings that are attached to the products remain fixed to the relevant product at all times.

Full details of Brigade’s Terms and Conditions can be found  here.

Extended Warranties (UK Only)

Extended warranties for the products set out below (“Extended Warranty Products”) can be purchased by you within 30 days of the date upon which the Extended Warranty Product was purchased if such Extended Warranty Products are bought and used in the United Kingdom. Brigade’s standard product and services warranties can be extended for a period of up to a maximum of 5 years, so long as the relevant Extended Warranty Products have been fitted by a Brigade approved partner or fitter. Prices for extended warranties are available on request. Prices quoted are for each camera, monitor and relevant component in the complete system. Extended warranties are subject to the terms and conditions in this document and Brigade’s Standard Terms and Conditions of Sale and Official Warranty Documentation.

BACKEYE®

 • SELECT range camera monitor systems (including Backeye®)
 • ESSENTIAL camera monitor systems (including Backeye®)
 • Backeye® cables
 • The extended warranty must cover the complete camera monitor systems but does NOT include or cover M3 Multi-Media Monitor, FLIR Thermal Imaging Camera or other ancillaries of the basic system.

MDR

 • Main components of the 644 MDR mobile digital recorders (including cables)
 • MDR hard disk drives (HDD)

ULTRASONIC OBJECT DETECTION

 • Ultrasonic object detection systems (including Backscan®, Frontscan®, Sidescan®, Cornerscan® and Stepscan™)

Onsite Service Warranty

Onsite service warranties may be available in respect of some of our products. Onsite service warranties must be purchased at the same time as the relevant product and is only available in the UK. Prices for onsite service warranties are available on request. Prices quoted are for each camera, monitor and relevant component in the complete system. An onsite service warranty is valid for the duration of the Warranty Period that applies in respect of the relevant product.

Under the onsite service warranties, in the unlikely event of a product failure, Brigade will send an engineer to the relevant vehicle within the UK to assess the fault. Details of call-out response times are available on request. If the engineer finds a fault with the Brigade product, they will arrange for the faulty part or product to be repaired or replaced. If the engineer finds the fault is not with the Brigade product, you will be liable for Brigade’s standard call-out charges (available on request) as well as any additional expenses including toll and congestion charges. Where a complete system is fitted to an articulated vehicle and the tractor and trailer unit become separated and the tractor is matched to a trailer unit not covered by the onsite service warranty, only the products on the tractor and the original trailer unit that is covered will be repaired or replaced (if applicable).

Onsite service warranties are subject to Brigade’s Official Warranty Documentation and Standard Terms and Conditions of Sale.